Patenty

Wyjaśnienie – potocznie: dokument wydawany przez urzędy patentowe; właściwie: ograniczone w czasie prawa właściciela rozwiązania technicznego do wyłącznego korzystania z wynalazku bądź wynalazków będących przedmiotem patentu w celach zawodowych lub zarobkowych na terenie państwa, które decyzją administracyjną patentu udzieliło, pod warunkiem wniesienia opłat za co najmniej pierwszy okres ochrony od daty zgłoszenia.

Procedura zgłoszeniowa  wynalazku w celu uzyskania patentu obejmuje:

 • badania patentowe w stanie techniki,
 • opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej i złożenie jej w Urzędzie Patentowym RP,
 • odpowiadanie na decyzje i postanowienia Urzędu Patentowego RPBadania patentowe w stanie techniki prowadzone są w celu uzyskania pewności, że dany wynalazek jest nowy oraz posiada poziom wynalazczy, tzn. nie wynika w sposób oczywisty dla znawcy ze stanu techniki. Przeprowadzając takie badania uniknie się niepotrzebnych kosztów gdyby okazało się, że na dany wynalazek nie może być udzielony patent.Opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej  obejmuje:
 • podanie zawierające co najmniej oznaczenie zgłaszającego, określenie przedmiotu zgłoszenia oraz wniosek o udzielenie patentu,
 • opis wynalazku ujawniający jego istotę,
 • zastrzeżenie lub zastrzeżenia patentowe,
 • rysunki, jeżeli są one niezbędne do zrozumienia wynalazku,
 • skrót opisu.Procedura rejestracyjna obejmuje:
  • nadanie przez Urząd Patentowy kolejnego numeru w dniu złożenia zgłoszenia,
  • wniesienie opłaty za zgłoszenie na konto Urzędu Patentowego zgodnie z  Tabelą opłat przed   UP
  • publikację zgłoszonego wynalazku w Biuletynie Urzędu Patentowego (po 18 miesiącach od daty zgłoszenia),
  • 6 miesięczny okres zgłaszania uwag przez osoby trzecie, co do przeciwwskazań do udzielenia patentu,
  • procedurę badawczą  Urzędu Patentowego w celu ustalenia ustawowych warunków do uzyskania patentu,
  • wydanie przez Urząd Patentowy decyzji o udzieleniu patentu,
  • wniesienie opłaty za pierwszy okres ochrony zgodnie z Tabelą opłat przed UP

   Czas trwania patentu wynosi 20 lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym.

     Jeśli jesteście Państwo zainteresowani przeprowadzeniem badań patentowych i/lub (po ich pozytywnym wyniku) opracowaniem i zgłoszeniem do Urzędu Patentowego RP dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku, możecie Państwo wypełnić formularz Zlecenia i przesłać go faksem lub pocztą.