Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Kancelaria Patentowa Tax-Pat s.c. Barbara Urbańska-Łuczak, Jerzy Łuczak (61-717 Poznań, ul. Tadeusza Kościuszki 103/1 tel/fax 61 851 73 92).
 2. Przekazane przez Państwa i pozyskane przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane w celach:
  1. postępowania przed Urzędem Patentowym RP, Europejskim Urzędem Patentowym, EUIPO, sądami powszechnymi, NSA, Organami Międzynarodowymi i innymi organami orzekającymi w sprawach ochrony własności przemysłowej w związku z działaniami wynikających z art. 9 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. nr. 49 z 2001 r);
  2. podejmowanymi na rzecz klienta czynnościami;
  3. wystawianie faktur za przeprowadzone czynności,
 3. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
 4. Kategorie danych przetwarzane przez Administratora to: imię, nazwisko, adres, NIP, PESEL.
 5. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
 6. Przysługuje Pani/Panu:
  1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
  3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
  4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 7. nie przysługuje Pani/Panu:
  1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu poodejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.